POSTĘPOWANIE OFERTOWE 168/11/2015/BW

POSTĘPOWANIE OFERTOWE 168/11/2015/BW

na objęcie na podstawie umowy zlecenie stanowiska „Głównego Technologa” w projekcie badawczo-rozwojowym Libet S. A.

Zapraszam do udziału w przedmiotowym zapytaniu i złożenia ofert na objęcie na podstawie umowy zlecenie stanowiska Głównego Technologa w projekcie badawczo-rozwojowym Libet S.A.
Szczegółowy zakres odpowiedzialności przedstawia zestawienie poniżej.

PRZEDMIOT ZAPYTANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Uczestnictwo w projekcie na etapie formalnym, w tym udział w Panelu Eksperckim NCBiR.
2. Weryfikacja istniejących i dostępnych wyników prac badawczych.
3. Opracowanie podstawowych kryteriów i założeń dla stosowanych surowców.
4. Opracowanie podstawowych kryteriów i założeń dla projektowania receptur produktowych.
5. Identyfikacja i wyspecyfikowanie surowców posiadających potencjalne cechy dla realizacji projektu.
6. Wspólne z Libet S.A. poszukiwanie dostępnych, naturalnych surowców spełniających założenia projektu.
7. Opracowanie planu badań surowców.
8. Laboratoryjne badanie surowców.
9. Opracowanie raportu z badań surowców z uzasadnieniem i rekomendacją zastosowania.
10. Ostateczny wybór surowców spełniających założone kryteria.
11. Weryfikacja obecnych receptur produktowych Libet S.A. i określenie potencjału ich przydatności do ewentualnego ich skorygowania dla potrzeb projektu.
12. Opracowanie teoretycznej receptury technologicznej produktu.
13. Nadzór nad wytworzeniem prototypu.
14. Badanie prototypu i ewentualne korekty receptur.
15. Opracowanie raportu z badań prototypu.
16. Udział w walidacji prototypu w warunkach naturalnych prowadzonych przez wykonawcę badań terenowych – podwykonawstwo w projekcie.
17. Prezentacja wyników na konferencjach, sympozjach i literaturze branżowej.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących przedmiotu zapytania osobą kontaktową jest:
Pan Andrzej Skoneczny, andrzej.skoneczny@libet.pl, tel. 515-73-384.

Kryteria formalne:
– Posiadanie tytułu naukowego w stopniu co najmniej „Doktor Nauk Technicznych” o specjalności „Technologia materiałów budowlanych” potwierdzonego dyplomem.
– Wykazanie co najmniej 10 publikacji naukowych związanych tematycznie z technologią materiału budowlanego jakim jest kostka brukowa.
– Posiadanie udokumentowanego udziału w co najmniej jednym projekcie badawczym.
– Posiadanie doświadczenia we współpracy z branżą przemysłową.


KRYTERIA OCENY OFERT

STAWKA GODZINOWA NETTO 60%
ZNAJOMOŚĆ BRANŻY – zostanie zweryfikowana podczas rozmowy znajomość innowacji stosowanych w produkcji kostki brukowej 20%
LICZBA PUBLIKACJI 10%
LICZBA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH 10%

W załączeniu formularz, na którym należy złożyć ofertę, oferty w innej formie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany czas rozpoczęcia współpracy – Q2_2016. Preferowana ważność ofert na wyszczególnione pozycje 31.12.2016.

Proszę o przygotowanie ofert do wtorku 23.11.2015 do godz. 11.oo. i przesłanie ich drogą mailową. Osobą prowadzącą Postępowanie i upoważnioną do otrzymania ofert jest:
Pani Barbara Werelich, barbara.werelich@libet.pl, tel. 698-847-179.
Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac przez wybranego w niniejszym postępowaniu wykonawcę jest uzyskanie dofinansowania przedmiotowego projektu. Zamawiający zamierza uzyskać dofinansowanie projektu w ramach konkursów prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeżeli Zamawiający nie uzyska dofinansowania, umowa z wybranym Wykonawcą zostanie rozwiązana, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego.

Postępowanie 168_11_2015_BW – Wersja nieedytowalna

Formularz do Postępowania ofertowego 168_11_2015_BW