POSTĘPOWANIE OFERTOWE 165/11/2015/BW

POSTĘPOWANIE OFERTOWE 165/11/2015/BW na wykonanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących wytworzenia nowego, ekologicznego produktu, który w znaczący sposób ograniczałby negatywne skutki czynników wpływających na mikroklimat miejski.Zapraszamy do udziału w przedmiotowy zapytaniu i złożenia ofert na wykonanie prac badawczo-rozwojowych dotyczących wytworzenia nowego, ekologicznego produktu, który w sposób znaczący ograniczałby negatywne skutki czynników wpływających na mikroklimat miejski.

Szczegółowy zakres prac przedstawia zestawienie poniżej.

PRZEDMIOT ZAPYTANIA – ZAKRES PRAC
Określenie korelacji między wpływem faktury powierzchni, kształtu i koloru wyrobu betonowego na zdolność odbijania promieni słonecznych, przez co zmniejszenia nagrzewania materiału i oddania mniejszej amplitudy ciepła środowisku.
Testowanie wyrobu betonowego w warunkach eksploatacji użytkowej w trzech zaproponowanych strefach klimatycznych w Polsce poprzez badanie wilgotności otoczenia nawierzchni; badanie temperatury otoczenia i nawierzchni; badanie emisji cieplnej nawierzchni i jej wpływ na środowisko; badanie kostki na zjawisko konwekcji w środowisku jej zabudowy; wykonanie pomiarów referencyjnych nad powierzchnią trawiastą.
Zebranie i opracowanie wyników badań polowych.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących przedmiotu zapytania osobą kontaktową jest:
Pan Andrzej Skoneczny, andrzej.skoneczny@libet.pl, tel. 515-73-384.

W załączeniu formularz, na którym należy złożyć ofertę, oferty w innej formie nie będą rozpatrywane.

Preferowany termin płatności: 60dni. Wymagany termin realizacji zamówienia – 12 pełnych miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia projektu II/III kwartał 2018r. Preferowana ważność ofert na wyszczególnione pozycje 31.12.2016.

KRYTERIA OCENY OFERT
CENA 70%
TERMIN REALIZACJI 25%
TERMIN PŁATNOŚCI 5%

Proszę o przygotowanie ofert do wtorku 23.11.2015 do godz. 11.oo. i przesłanie ich drogą mailową. Osobą prowadzącą Postępowanie i upoważnioną do otrzymania ofert jest:
Pani Barbara Werelich, barbara.werelich@libet.pl, tel. 698-847-179.

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac przez wybranego w niniejszym postępowaniu wykonawcę jest uzyskanie dofinansowania przedmiotowego projektu. Zamawiający zamierza uzyskać dofinansowanie projektu w ramach konkursów prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeżeli Zamawiający nie uzyska dofinansowania, umowa z wybranym Wykonawcą zostanie rozwiązana, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego.
Kod wspólnego słownika zamówień (CPV): 73.10.00.00-3 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe).

Formularz do Postępowania ofertowego 165_11_2015_BW Postępowanie 165_11_2015_BW – Wersja nieedytowalna