Informacja dotycząca zmiany Dostawcy poniższych urządzeń, wskazanych w postępowaniu ofertowym 348/06/2017/WB

1. Przyrząd pomiarowy dotyczący oceny czystości powierzchni                                                            
2. Urządzenie do badania twardości lakieru

„W związku z tym, że firma PHU AKO Ardalion Michalak w dniu 09.08.2017 r. odstąpiła od podpisania umowy na dostawę Przyrządu pomiarowego dotyczącego oceny czystości powierzchni oraz Urządzenia do badania twardości lakieru na podstawie zapisów rozdziału 6.5.2 pkt. 16 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, umowa na dostawę Przyrządu pomiarowego dotyczącego oceny czystości powierzchni oraz Urządzenia do badania twardości lakieru zostanie podpisana z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów, czyli z firmą Agencja ANTICORR Wrocław Sp. z o.o.”