fbpx

Politika životního prostředí

CSR

Aktivity firmy zahrnují kromě úsilí o rozšíření produktové nabídky a o její vysokou kvalitu také odpovědný přístup k životnímu prostředí, etické jednání v obchodních vztazích a angažovanost v životě místních komunit.

Vliv na životní prostředí

V každé důležité fázi výrobního procesu kontrolujeme spotřebu energie. V zájmu vyšší efektivity průběžně analyzujeme úroveň spotřeby energie a paliv stroji a zařízeními, jež používáme. Starší a energeticky náročné elektrické motory měníme za nové, výkonnější a úsporné. Mnoho pozornosti věnujeme i logistice skladování a optimálnímu plánování dopravních cest pro vysokozdvižné vozíky, aby spotřebovávaly co nejméně paliva.

Stále méně odpadů z naší výroby končí na skládkách. V každém závodě vedeme odpadové hospodářství, které zahrnuje mimo jiné třídění odpadů a opětovné získávání obalů. Závody mají navíc zajištěné odběratele odpadů vhodných k recyklaci. Díky námi patentované úsporné a ekologické metodě jsme značně omezili užití folií pro zabezpečování palet s dlažebními kostkami (dokonce až o 70 %!). Foliové archy oddělující vrstvy kostek na paletě nahradila zrna granulátu pocházejícího z recyklace umělých hmot.

V posledních čtyřech letech jsme při výrobě betonu významně snížili spotřebu pitné vody. Využíváme pro tento účel spodní vodu ze speciálně vyhloubených studní. Zároveň jsme vybudovali a zdokonalili systém recyklace vody pro závody, které vyrábějí vymývané kostky. Je třeba poznamenat, že vypracovaný systém sedimentace je originálním a unikátním řešením.

Etika podnikání

Firma Libet se vždy a v každé situaci snaží jednat fér, a to jak vůči zákazníkům a zaměstnancům, tak vůči organizacím, s nimiž spolupracuje. Tato snaha se projevuje při každodenní práci solidností, poctivostí, důvěryhodností, respektováním práv spotřebitelů a principů čestné konkurence. O jejich účinnosti nejvíce vypovídají ocenění, kterými jsme byli vyznamenáni. K těm z poslední doby patří SOLIDNÍ FIRMA, PODNIK FAIR PLAY, SOLIDNÍ ZAMĚSTNAVATEL a KVALITA ROKU 2010.

Vztah k místním komunitám

V každém regionu, kde působíme, spolupracujeme s místními orgány, samosprávami či úřady obcí. Udržování dobrých vztahů zakládáme především na své účasti v místních společenských iniciativách a pomoci při řešení společensky citlivých otázek. Předáváme dary v podobě našich výrobků neziskovým organizacím, podporujeme školy, dětské domovy, nadace a další střediska poskytující pomoc. Okruh obdarovávaných veřejných institucí každoročně rozšiřujeme.

Libet - Producent Kostki Brukowej

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że w ramach korzystania z niniejszego serwisu może dojść do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, co będzie mieć miejsce w sytuacji, gdy będziemy w stanie Panią/Pana zidentyfikować z wykorzystaniem gromadzonych w serwisie danych. W szczególności będzie to mieć miejsce gdy poda Pani/Pan swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym na stronie internetowej.

Z tego względu wyjaśniamy następujące zagadnienia:

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Michalczyka 5.

 

Czy Libet S.A. posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych?

 

Libet S.A. z uwagi na brak obowiązku prawnego w tym względzie nie posiada wyznaczonego inspektora ochrony danych, natomiast w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Libet S.A. drogą mailową: dane@libet.pl

 

W jakim celu są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

b) marketingowym związanym z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Libet S.A. pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO);

c) udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z Libet S.A. w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (artykuł 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan w określonych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Libet S.A. oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Libet S.A. usługi informatyczne, w tym usługi opieki nad serwisami internetowymi. Niezależnie od tego odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Google LLC (1600 Apmphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w zakresie związanym z wykorzystaniem narzędzi Facebook Pixel, Google Analytics, czy Google AdWords.

 

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich?

 

Z uwagi na korzystanie z narzędzi Google, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przekazanie danych osobowych następuje w tym wypadku w oparciu o decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 roku przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176), której zasad przestrzega Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl);

 

Czy posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę na ich przetwarzanie, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W razie wątpliwości co do sposobu wycofania zgody na przetwarzanie danych powinna się Pani/Pan skontaktować z Libet S.A. w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres dane@libet.pl

 

Jak długo będą przetwarzane moje dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku danych osobowych nieprzetwarzanych na podstawie zgody na ich przetwarzanie, przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a w przypadku danych statystycznych wykorzystujących pliki cookies przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności użytkownika na stronie.

 

Czy mam prawo wnieść skargę na przetwarzanie moich danych osobowych?

 

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

 

Czy podanie przeze mnie danych osobowych jest obowiązkowe?

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w zakresie skierowania zapytania do Libet z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

 

Czy moje dane osobowe są profilowane?

 

Dane zebrane poprzez pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez Libet S.A. do tworzenia grup docelowych oraz kierowania treści reklamowych do wybranych grup (profilowanie). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę w sposób opisany w Polityce Cookies. Szczegółowe informacje odnośnie zbierania danych przez Facebook Ltd. Czy Google LLC, są dostępne na ich stronach. Utworzona w ten sposób reklama może być kierowana m.in. do osób, które już odwiedziły stronę, do grup spełniających określone wymogi demograficzne (wiek, płeć, miejsce przebywania itp.) lub inne cechy udostępniane przez ww. podmioty. Libet S.A. nie jest w stanie zidentyfikować osób, do których kieruje swoje reklamy. Grupa reklamowa jest wybierana na podstawie danych statystycznych, a nie osobowych. Identyfikacja wybranego w ten sposób użytkownika nie jest możliwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA